Innsamlingsoversikt for organisasjoner 2011: Tall som teller og forteller!

 

Ideelt sett gir deg endringene fra 2010 til 2011

Vi har tatt for oss 63 organisasjoner av Innsamlingskontrollens medlemmer og endringen i innsamlede midler fra 2010 til 2011. I tillegg har vi hentet tall fra betydningsfulle aktører som ikke er med i Innsamlingskontrollen, f.eks Den Norske Kirke, Frelsesarmeen, Normisjon og andre. Av en nedgang på 218 millioner står 10 av de største organisasjonene for hele 111 millioner, altså halvparten av nedgangen. Trass i nedgangen er det også en del positive tendenser. Mange organisasjoner utviser godt håndverk og faddere er fremdeles størst, frelse og helse er fortsatt sterke.

Hvilke tall presenterer vi?

Vi har gjennomgått regnskap for 2010 og 2011 for alle organisasjoner som er med i Innsamlingskontrollen. Vi har gått inn i posten ”Innsamlede midler” og sett på hva som ligger av endring og utvikling i de innrapporterte tallene for 2010 og 2011. Tallene er tilgjengelige via nettsiden til Innsamlingskontrollen. I tillegg har vi hentet tall fra betydningsfulle aktører som ikke er med i Innsamlingskontrollen, f.eks Den Norske Kirke, Frelsesarmeen, Normisjon og andre. Disse har rapportert inn tall på ellers like vilkår. Vi har samlet, systematisert og sortert. I grunnlaget for dagens artikkel tar vi for oss de 63 organisasjonene som har innrapportert tall for begge årene. Vi tar forbehold om trykkfeil og eventuelle feilrapporteringer fra organisasjonene. Alle som ønsker et nærstudium, kan få tilsendt regnearket. Send en e-post til post@ideeltsett.no og alle som abonnerer på nyhetsbrevet kan få regnearket tilsendt.

(Den største nedgangen har Flyktninghjelpen hatt med en nedgang på nær 200 millioner, men det kan skyldes at de hadde TV-aksjonen 2010 og har ført inntekten som innsamlede midler, noe Norsk Folkehjelp som hadde TV-aksjonen i 2011 ikke har gjort. Praksisen er åpenbart ulik. Vi velger derfor å ta ut Flyktninghjelpen i rangeringene. )

Kraftig nedgang i innsamlede midler

I sum har de 63 organisasjonene samlet inn 218 millioner mindre i 2011 enn i 2010. Midlene fra TV-aksjonen i 2011 (Folkehjelpa) er ikke bokført som innsamlede midler, mens Flyktninghjelpen bokførte TV-aksjonen 2010 som innsamlede midler. Dette utgjør en forskjell på ca 200 millioner. Fra  4.05 milliarder i 2010 har beløpet sunket til 3.83 milliarder året etter, en nedgang på 5,4%.  I samme periode har konsumprisindeksen økt med 1,2% noe som har skapt ytterligere utfordringer.

De 10 organisasjonene med størst inntektsnedgang er:

Tabell 1  (tall i tusen kroner)

1 Norges Røde Kors -27 373
2 Kreftforeningen -22 349
3 UNICEF Norge -13 566
4 Kirkens Nødhjelp -11 389
5 Norge Blindeforbund -9 277
6 Strømmestiftelsen -6 767
7 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke -6 700
8 Norsk Luthersk Misjonssamband -4 900
9 Den Norske Kirke -4 824
10 Nasjonalforeningen for Folkehelsen -4 466

Samlet har disse 10 organisasjonene hatt en nedgang i innsamlede midler på hele 111, 6 millioner.

Vi tipper organisasjonene har analysert nedgangen ganske godt, og vi utfordret Røde Kors som har den største nominelle nedgangen. Kommunikasjons- og markedsjef Øistein Mjærum viser til at sammenhengene er komplekse og gir oss denne kommentaren:

- Røde Kors økte inntektene fra både næringslivspartnere, private faddere og faste givere i perioden fra 2010 til 2011. Ser vi bort fra midler innsamlet ved katastrofer, økte vi våre innsamlede midler fra både næringsliv, private faste givere og andre med ca 13 mill fra 2010 til 2011.

- Grunnen til at tallene likevel ser negative ut på totalen, er at året 2010 var spesielt med jordskjelvet i Haiti og flom i Pakistan. Befolkningen viste stor sympati med ofrene på Haiti og en stor vilje til å gi. Røde Kors er blant de fremste på nødhjelp og dette reflekteres i midler organisasjonen samler inn ved slike katastrofer. Fra 2010 til 2011 gikk derfor inntektene fra nødhjelps-innsamlinger ned med ca 41 mill kr totalt.  

Slik vi forstår Mjærum er Røde Kors en organisasjon som er det vi kan kalle katastrofesensitiv. Det er de katastrofene som ses i mediebildet som kan utløse de store innsamlingene og som Mjærum påpeker; Haiti og Pakistan ga effekt i 2010 som ikke har vært tilsvarende i 2011.

Siden vi vet at 2011 hadde katastrofe- og nødhjelpsinnsamling til Japan og Afrikas Horn, ga ikke disse katastrofene tilsvarende innsamlingsmessige uttelling som Haiti og Pakistan. Mjærum peker på at Røde Kors er den organisasjonen som har størst økning i faddere og faste givere. Deloitte gjennomfører årlig en undersøkelse av utviklingen i inntekter fra faddere og faste givere. Vi lover å komme tilbake til den i en senere artikkel.

Få endringer i det store bildet

Hvis vi ser på det vi kan kalle det store bildet, så er ikke endringene dramatiske. De store organisasjonene er fremdeles store og både topp 10 og topp 20 varierer lite fra 2010 til 2011:

Tabell 2

(Tall i hele tusen)

Rangering

Rangering

Innsamlet

Innsamlet

Endring

Organisasjon

2 011

2 010

2011

2010

 i kroner

Endr i%

SOS Barnebyer

1

1

436 658

436 920

-262

-0,06%

PLAN Norge

2

2

326 083

328 014

-1 931

-0,59%

Den Norske Kirke

3

3

287 000

291 824

-4 824

-1,68%

Kreftforeningen

4

4

263 474

285 823

-22 349

-8,4 %

Redd Barna

5

5

254 144

253 647

497

0,20%

Frelsesarmeen

6

7

237 800

230 674

7 126

3,00%

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

7

9

216 681

206 342

10 339

4,77%

Norges Røde Kors

8

8

200 627

228 000

-27 373

-13,64%

Kirkens Nødhjelp

9

10

171 887

183 276

-11 389

-6,63%

Leger uten Grenser

10

11

171 655

155 127

16 528

9,63%

Norsk Luthersk Misjonssamband

11

11

140 100

145 000

-4 900

-3,50%

Det Norske Misjonsselskap

12

13

118 000

114 761

3 239

2,74%

Norges Blindeforbund

13

14

104 659

113 936

-9 277

-8,86%

Normisjon

14

17

90 500

73 501

16 999

18,78%

Sjømannskirken

15

18

78 498

71 457

7 041

8,97%

UNICEF Norge

16

15

78 094

91 660

-13 566

-17,37%

Strømmestiftelsen

17

16

70 991

77 758

-6 767

-9,53%

Misjonsalliansen

18

19

63 939

59 623

4 316

6,75%

Norsk Folkehjelp

19

22

52 813

53 006

-193

-0,37%

LHL

20

20

50 000

56 700

-6 700

-13,40%

I fjor spissformulerte vi oss da vi uttalte at helse og frelse var vinnere. På bakgrunn av tabell 2 ser vi at det er fadderorganisasjonene SOS-barnebyer og PLAN som er suverene «vinnere». Deretter følger livssyns- og helseorganisasjoner.

Blindeforbundet på 13-plass og Norsk Folkehjelp på 19-plass er de eneste rettighets- og politisk baserte innsamlingsorganisasjonene blant de 20 som samler inn mest penger. Folkehjelpa har for øvrig ”rykket inn” på topp 20 lista fra fjorårets 22 plass.

De harde tallene viser altså at det er faddere som teller – det er i realiteten et hav av innsamlede midler mellom SOS og Plan på toppen, og ned til de andre organisasjonene.

La oss likevel se litt nærmere på nedgangen i innsamlede midler.

Største relative nedgang

Det er ikke helt fair å bare se på den nominelle nedgangen i innsamlede midler, altså målt i kroner. De store organisasjonene, det vil si de organisasjonene med stor omsetning, kan ha en betydelig nedgang innsamlede midler uten at det utgjør så stor prosentandel. Hvis vi rangerer de organisasjonene som har den største relative nedgangen er fordelingen slik:

Tabell 3

1 Prosjekt Haiti -172,2 %
2 Utviklingsfondet -46,4 %
3 Lions Club Norge -32,1 %
4 UNICEF Norge -17,4 %
5 Støtteforeningen for Kreftsyke Barn -14,5 %
6 Norges Røde Kors -13,6 %
7 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke -13,4 %
8 Diabetesforbundet -10,7 %
9 Strømmestiftelsen -9,5 %
10 Nasjonalforeningen for Folkehelsen -9,0 %

At prosjekt Haiti topper nedgangen er forståelig, siden Haitikatastrofen var i 2010. Men, vi ser at også store og tunge organisasjoner har hatt betydelig prosentuell nedgang i innsamlede midler. At Utviklingsfondet og Lions Club Norge har en nedgang i innsamlede midler på henholdsvis 46,4% og nesten en tredjedel, er mye. Vi antar at det merkes og skaper bekymring.

Opptur for frelse

Bildet er ikke entydig negativt, selv om de store tallene viser nedgang i innsamlede midler, så har 30 av organisasjonene i vårt utvalg hatt en inntektsøkning. Topp 10 ser slik ut:

Tabell 4

1 Normisjon 16 999
2 Leger uten Grenser 16 528
3 Stiftelsen Norsk Luftambulanse 10 339
4 Redningsselskapet 7 479
5 Frelsesarmeen 7 126
6 Sjømannskirken 7 041
7 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 4 851
8 WWF 4 807
9 Misjonsalliansen 4 316
10 Det Norske Misjonsselskap 3 239

Hele seks av de ti organisasjonene i denne rangeringen er trosbaserte organisasjoner, og hadde vi utvidet og tatt med alle med positiv inntektsutvikling i 2011, ville andelen vært mye høyere. Det er ikke sikkert det er tilfeldig, det kan være det ligger en spennende trend her, men vi har ikke hatt anledning til å gå nærmere inn på dette i denne omgang.

Det så ut til at Leger uten Grenser skulle toppe lista over organisasjoner med mest oppgang, men litt seint fikk vi tall fra Normisjon og de skled forbi med sine nær 17 Millioner. Medie- og Markedssjef Hilde Flaten kommenterer resultatforbedringen slik:

- Det er vanskelig å være helt sikker på hva som utgjorde den gode økningen dette året, men jeg tror det skyldes en kombinasjon av både testamentariske gaver det året (2011) og at vi har trofaste givere som ser betydningen av giverarbeid uavhengig av svingninger i økonomi og samfunn forøvrig.

- Både for 2011 og senere år gjelder at vi gjør giverne godt kjent med prosjektene våre. Særlig to prosjekter vet vi har truffet givernes hjerter; Det gjelder bygging av nytt sykehus i Okhalduga i en fjellandsby i Nepal, og kampen mot de slavelignende forhold blant arbeidere i steinindustrien i India. Vi jobber med å spisse budskapet og la giverne forstå at det nytter. Vi legger samtidig til rette for å gi informasjon til giverne i de kanalene de ønsker. Det er et spennende og utbytterikt arbeid vi driver og vi tror mange av giverne deler visjonen og gløden med oss.

Faste lesere av Ideelt Sett vil nikke gjenkjennende her; det som beskrives i avsnittet over er jo rett og slett godt håndverk.

Livssyn også størst prosentvis forbedring

Vi finner det interessant også å vurdere den relative forbedringen i inntektene, altså ved å se hvem som prosentvis har forbedret seg mest fra 2010 til 2011:

Tabell 5

1 KFUK-KFUM Global 34,00 %
2 Amnesty Norge 33,20 %
3 Det Norske Baptistsamfunn 28,30 %
4 Adina Stiftelsen 23,50 %
5 WWF 22,80 %
6 Mercy Ships Norge 21,90 %
7 Skandinavisk Barnemisjon 21,20 %
8 Children at Risk Foundation – Colibri 20,50 %
9 Redningsselskapet 19,50 %
10 Normisjon 18,80 %

Igjen er det det livssynsorganisasjoner som vinner. Sju av de ti organisasjonene med størst prosentvis forbedring er livssynsorganisasjoner.

Informasjons- og innsamlingsleder Ellen Hestnes Ribeiro viser til at KFUK – KFUM Global er KFUK –KFUM bevegelsen sin bistands- og solidaritetsorganisasjon. Hun forteller at det i stor grad er lokale ildsjeler i bevegelsen som skaper innsamlingsresultatene og at mange av disse er ungdommer med et sterkt internasjonalt engasjement. På konkret spørsmål fra Ideelt Sett, svarer Hestnes Ribeiro slik:

- Økning i innsamlede inntekter fra 2010- 201 hos oss har kommet gjennom lokale arrangementer og aksjoner samt arv.

I Ideelt Sett er vi sikre på at de fleste organisasjonene skulle ønske de var i samme situasjon KFUM – KFUK Global: – Ha høyest relativ økning i innsamlede midler, gjort av mange ungdommer med et sterkt internasjonalt engasjement, samt arv.

Som et notabene gjør vi oppmerksom på at testamentariske gaver regnes som innsamlede midler, noe som kan bidra til å skape store svingninger, spesielt for mindre organisasjoner.

Av Bjørn Pettersen

Legg igjen kommentar