Oppstart av testamentarisk prosjekt i Stiftelsen Soria Moria

Soria Moria starter et tre-årig prosjekt med testamentariske gaver som tema. Målet er å  øke den totale andelen av testamentariske gaver til ideelle formål.

Nærmere 40 organisasjoner har så langt meldt sin interesse i prosjektet, som starter for fullt høsten 2012. På informasjonsmøtet 20. april ville vi ha fram hva organisasjonene ønsker ut av et slikt prosjekt. Det varierer veldig hvor langt de ulike organisasjonene har kommet i arbeidet med testamentariske gaver, alt fra ingenting, til egne fulltidsansatte som bare jobber med temaet.

De større organisasjonene og de som allerede har et godt opplegg for testamentariske gaver er mest oppatt av å få opp en kampanje for offentligheten og øke andelen personer som skriver testamente. Flere mindre organisasjoner har behov for å bygge kompetanse og organisere arbeidet på dette området bedre enn i dag.

Ideelt sett skulle vi satt i gang med en bred informasjonskampanje umiddelbart, men pga behov for finansiering og kompetansebehov i en del av organisasjonene, vil en større, bredere kampanje først kunne startes for fullt i 2013. De som har behov for økt kompetanse og hjelp til å bygge opp arbeidet med testamentariske gaver må bidra til å finansiere sitt eget kompetansebehov, mens vi parallelt bygger opp arbeidet med informasjonsarbeidet. Vi vil også utarbeide retningslinjer for testamentarisk arbeid som organisasjonene bes følge, dette for at vi skal få et felles grunnlag og god håndtering av testamentariske gaver hos de deltagende organisasjonene.

Foreløpig tiltaksplan

Tidsplan Intern kompetanse i organisasjonene Informasjonskampanjer og arenaer for testamentariske gaver
Vår 2012 Kurs: Håndtering av testamentariske gaver Arbeidsgruppe opprettes, oppstartsmøte i mai.
Høst 2012 Work-shop, markedsføring av testamentariske gaver.

Utvikle retningslinjer for testamentarisk arbeid

Opprette arenaer på nett for testamentarisk informasjon i samarbeid med partnere som sikrer spredning av budskap.

Redaksjonell omtale

Vår 2013 To kurs/seminarer per år Møteplasser (møter/seminar) for testamentarisk informasjon

Redaksjonell omtale

Høst 2013 To kurs/seminarer per år Annonsekampanje / ”testamentuke”
2014-2015 To kurs/seminarer per år Årlig annonsekampanje og ”testamentuke”

Finansiering

Grunnfinansiering av prosjektet er tenkt å komme fra organisasjonene, med årlige bidrag mellom 10.000 – 25.000 kroner. I tillegg vil kompetanseheving finansieres av de organisasjonene som har behov for dette, ved at det tas kursavgifter. Vi vil fra Soria Morias side legge inn 0,5-1,0 årsverk alt etter finansiering, i tillegg til at vi arbeider med å knytte til oss eksternt finansiert arbeidskraft fra næringslivet (1-2 årsverk).

I mai/juni vil det komme en henvendelse til organisasjonene om deltakelse i- og finansiering av prosjektet. Henvendelsen vil inneholde mer detaljert informasjon om hva finansieringen vil dekke og hva dere kan forvente kommer ut av prosjektet til ulike tidspunkt.

Vi arbeider videre med å få inn finansielle partnere til prosjektet, da i forståelse med arbeidsgruppen for hvilke partnere dette er og hvordan de skal fremstå i prosjektet. Det er alt gjennomført flere møter med positive tilbakemeldinger.

Trenger du vite mer kan du kontakte Øystein Berg på berg@somo.no

Legg igjen kommentar