Sosiosponsing til høyesterett

Advokat Finn Eide

SKAGEN AS har bestridt ligningen sin for inntektsårene 2006-2008 hva angår et punkt der de ikke får fradrag fullt ut for de beløp de har brukt på såkalt sosiosponsing, d.v.s. sponsing av allmennyttige organisasjoner.  SKAGEN vant i Stavanger tingrett i 2010, men tapte saken i Gulating lagmannsrett i 2011.  Nå har Høyesterett besluttet å slippe anken til SKAGEN inn for behandling der.

Skatt Vest sin begrunnelse for de betydelige reduksjoner i fradragsberettiget beløp, er at det kun er reklameverdien som skal komme til fradrag.  Skatt Vest har i sin skjønnsutøvelse foretatt en sammenligning av priser i forhold til enkelte av rettighetene SKAGEN har fått som sponsor – annonseplass i distribusjonskanalene til SOS og CARF (nettsider/årsrapporter/ brosjyremateriell) – og kommet til at reklameverdien tilsvarer det som er gitt som fradrag (en liten brøk av det totale sponsorbeløp).  Det øvrige er etter Skatt Vest sitt syn å anse som ikke fradragsberettiget gave eller representasjon.

Stavanger tingrett var av den oppfatning at reklameverdien knyttet til de to aktuelle sponsorater samsvarte med de beløp som var betalt, og opphevet ligningene til SKAGEN for de aktuelle år.

Staten anket denne dommen, og flertallet i Gulating lagmannsrett mente at Skatt Vest sitt vedtak var riktig – og verken kunne anses som vilkårlig eller urimelig.  Flertallet mente at det resterende beløp var å anse som gaver – vederlagsfrie overføringer uten korresponderende motytelse.

Mindretallet i lagmannsretten var også av den oppfatning at sponsorbidragene til SKAGEN inneholdt et gaveelement, men ville oppheve ligningen da skjønnet fremsto som urimelig og vilkårlig, idet ”assosiasjonsverdien” ikke var hensyntatt.  Etter mindretallets syn vil assosiasjonsverdien være betydelig.

Nærværende sak berører et bærende element i norsk skatterett, nemlig fradragsretten og omfanget av denne.  Det store rettslige utgangspunkt for vurderingen av fradrag for sponsing vil være skattelovens § 6-1:

§ 6-1. Hovedregel om fradrag

(1) Det gis fradrag for kostnad som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Bestemmelser som presiserer, utvider eller innskrenker fradragsretten for kostnader som nevnt i forrige punktum er gitt i §§ 6-10 til 6-32.

Det avgjørende for om fradrag gis, er ikke om skattemyndighetene synes det er en god eller dårlig idé, men skal nærmest fullt og helt bero på om skattyteres selv har en tro på at tiltaket som forårsaker fradragskravet vil gavne virksomheten – og slik sett påvirke den skattepliktige inntekt positivt.

I sponsorsaker generelt – og i SKAGEN sin sak spesielt – forelå det en slik tro på at sosiosponsing ville medvirke til et bedre omdømme for virksomheten, økt motivasjon hos de ansatte – og større tiltrekningskraft på kunder, arbeidskraft m.v.  Dette er forhold som bidrar til å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt».

Nå skal Høyesterett i løpet av våren 2012 avgjøre hva som er riktig her.  Frem til avgjørelse foreligger, vil antageligvis markedet for sosiosponsing øke – dette er en trend vi ser, der det er blitt stadig viktigere for bedrifter å vise og ta samfunnsansvar.  Det er særdeles viktig at så vel sponsorobjekt, som sponsor, profesjonaliserer det avtaleforhold et sponsorat er.  Vær derfor påpasselig med å utarbeide avtaler som hensyntar alle sider ved sponsoratet, inklusive leveranser fra hver av partene, mislighold og oppsigelse m.v. For sponsorene er det videre viktig at man aktiverer sponsoratet – altså bruker de rettigheter man kjøper aktivt i virksomheten.

Ønsker dere alle en fredfull jul – så får vi håpe at bl.a. Høyesterett medvirker til at det blir et godt nytt år.

Advokat Finn Eide, Deloitte Advokatfirma AS

Legg igjen kommentar