Norsk Tipping og 10H køler på

Redaktør Bjørn Pettersen

Nå ser vi tydeligere konturene av samarbeidet mellom Norsk Tipping og 10H: Skrapeloddet VinnVinn er introdusert og et nytt spill lanseres neste år. I Ideelt Sett stiller vi oss spørsmål om hvordan andre organisasjoner kan akseptere at disse 10 får slike goder? Ser ikke de andre organisasjonene rekkevidden, eller har de gitt opp? Er det helt greit at dette skjer, folkens?

Ideelt Sett forstår selvsagt at 10H er fornøyde og vil forsvare at de har skaffet seg avtale med Norsk Tipping; dette er jo bokstavelig talt gull verd. 10H har sett en mulighet, tatt den og fått gjennomslag. Det er godt jobbet, men ikke spesielt solidarisk.

På prinsipielt grunnlag anser Ideelt Sett at innsamlings- og dermed inntektsmulighetene bør være mest mulig like for organisasjonene; det bør være like rammevilkår. Samarbeidet mellom 10H og Norsk Tipping skaper og forsterker ulikhet i rammevilkårene. Vi finner det forunderlig at de øvrige organisasjonene ikke reagerer nå. En kraftsamling blant organisasjonene utenfor 10H ville kunne skape bedring for alle dersom fokus settes på rammevilkårene for frivillighetens inntektsmuligheter. La oss komme tilbake til det.

Bakgrunn

I Ideelt Sett har vi tidligere orientert om spillsamarbeidet mellom 10H og Norsk Tipping. 10H er kortversjonen av navnet ”10 Humanitære” og består av Røde Kors, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Kreftforeningen, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, Redningsselskapet, Norges Blindeforbund, Flyktninghjelpen og Norges Handikapforbund.

Som en kompensasjon for at staten reelt sett eksproprierte automatmarkedet, har 10H gjennom lengre tid lobbet og nå fått tilslag på et spillsamarbeid med Norsk Tipping. Overskuddet skal gå til disse 10. Riktignok er det en overskuddsdeling mellom 10H og Norsk Tipping, men splitten er dog svært lukrativt for organisasjonene.

Skrapelodd, nytt folkespill med nasjonal oppmerksomhet

Offentliggjøring og lansering av spillsamarbeidet mellom Norsk Tipping og 10H kan leses i en pressemelding fra Norsk Tipping. Samarbeidet er også synliggjort litt ulikt på 10H-organisasjonenes hjemmesider. Folkehjelpa viser flest kort når de skriver:

Første steg i det ferske samarbeidet lanseres allerede 26. september. Da kommer skrapeloddet VinnVinn på markedet, et lodd i Flax-familien, men der overskuddet altså er øremerket 10H. VinnVinn er likevel bare en appetittvekker foran hovedretten som kommer neste år; et stort, nytt nasjonalt lotteri. Norsk Tipping planlegger å ha alt klart til lansering i løpet av første halvår neste år.

- Det nye lotteriet blir hovedproduktet, og forhåpentlig klarer vi å lage et nytt folkespill med nasjonal oppmerksomhet, god oppslutning og et overskudd som møter forventningene fra organisasjonene, sier Stein Onsrud, prosjektleder for denne delen av Norsk Tippings virksomhet.

Hvorfor så galt?

Dette handler jo ikke bare om spill. Dette handler om at staten som spillaktør gir enkelte organisasjoner betydelige særfordeler. Kulturdepartementet har gitt Norsk Tipping i oppgave (kulturministeren er generalforsamling i Norsk Tipping) å etablere flere spill der overskuddet er øremerket disse organisasjonene. Denne tildelingen forteller at disse organisasjonene er mer verd enn andre organisasjoner. Hvordan kan slikt være mulig?

Kampen om spillemidlene – og andre særfordeler – burde heller vært en kamp om å forbedre rammevilkår for all innsamling, inntjening og støtte fra offentlige myndigheter. Rammevilkår for frivillige organisasjoner bør være mest mulig like. Samarbeidet mellom Norsk Tipping og 10H oppfattes derfor som urimelig og usolidarisk av de som står utenfor. Derfor burde også ”utenfororganisasjonene” gjøre politikk ut av dette. Det er to år til stortingsvalget, her er det foretatt beslutninger og gjort avtaler som etter vårt syn slår svært skjevt ut. Her er det helt klart et momentum for å handle.

Rent prinsipielt er det interessant at Norsk Tipping kan tildele noen organisasjoner inntekter/spill uten noen form for anbud eller konkurranse. Norsk Tipping er den aktør som forvalter myndighetenes spill og er dermed et forvaltningsorgan. Det vil forundre oss om en slik konkurranseløs tildeling er helt uproblematisk uten en særlov.

I tillegg forundrer det oss at en slik tildeling er politisk spiselig. Det burde den ikke være, verken innad i den rødgrønne regjerningen eller for opposisjonen. Det er uansett vel verd både noen advokattimer på lovligheten og noen strategidrøftinger av politikken, tenker vi.

Frivillighet Norge, parkert?

Det slår oss at Frivillighet Norge glimrer med sitt fravær. Hva mener de? Kun en av organisasjonene i 10H (Blindeforbundets Arnt Holte) er representert i styret i Frivillighet Norge, og burde vært på banen. Saken er ikke engang kommentert som nyhetssak på websiden. Får vi en reaksjon, eller mener Frivillighet Norge at kulturdepartementets/Norsk Tippings håndtering av frivilligheten er ryddig?

Mange tankekors

At nye spill introduseres vil kunne fungere som ”spekkhogging” på de øvrige spillene til Norsk Tipping ved at omsetningen forskyves. Hvis dette skjer reduseres grasrotandelen til fordeling til andre organisasjoner. Selv om det er en inntektssplitt mellom 10H og Norsk Tipping vil dette redusere overføringene for eksempel til grasrotandelen. Andelen som går til 10H skal ikke fratrekkes grasrotandel slik vi forstår det.

Stadig flere statlige spill er ok?

Dersom de nye spillene som introduseres ikke reduserer omsetningen i øvrige spill, betyr det økt spill blant nordmenn. Organisasjoner som Redd Barna og Kreftforeningen har tidligere vært bekymret for folk som sliter med spill. Redd Barna hadde et landsmøtevedtak på å trekke seg ut av automatmarkedet. Det er kanskje ikke så utfordrende hvis spillene skjer i regi av Norsk Tipping?

Evig kompensasjon?

At 10H ”for evig” skal kompenseres for bortfallet av automatmarkedet burde altså etter vårt syn irritere vettet av de andre organisasjonene og mane til handling. Mest irritert og mest skuffet er nok særlig de organisasjonene som fulgte myndighetenes anbefaleringer og trakk seg ut av automarkedet. Takken for det er tapte inntekter for alltid. Lærdommen er at de som er greie og snille taper, og de som fighter imot vinner: – Også i kulturdepartementets store lotteri.

5 Kommentarer til Norsk Tipping og 10H køler på

 • Bjørn Pettersen

  Takk for reaksjoner. Det er hyggelig – også med kritiske tilbakemeldinger. Jeg tenker det er to tilbakespill som bør bli gitt.

  Først til Lars Ødegård i NHF. Det er alltid slik at dersom en og samme historie fortelles av en innsider og en outsider, så oppfatter ’den andre’ at historien ikke fortelles riktig. Med andre er det slik at det aktørene i 10H oppfatter som den egentlige historien ikke oppfattes slik av organisasjonene utenfor. Fakta gjenstår: 10H har en samarbeidsavtale der vi (hittil) ser tre spill der inntektene øremerkes 10H. Det kan – jeg foreslo at det bør – foretas en juridisk og politisk vurdering av denne tildelingen. Det er slik at introduksjon av nye spill i markedet vil ha effekt, jeg skisserte to mulige; enten spekkhogging i form av redusert omsetning på eksisterende spill, eller økt omsetning totalt. Det får være nok så langt.

  Så til Trond Solvang. Tronds innlegg preges vel først og fremst av entusiasme – det er så flott at noen får til noe. Han går ikke inn på de prinsipielle sidene med en slik avtale. Hvis det er slik at Trond virkelige mener å peke nese til organisasjonene utenfor 10H – ”Æ bæ gjør noe sjæl”, så blir det litt lettvint. At organisasjonene søker posisjoner og ønsker tilgang til nye og større andeler i markedet, det er slettes ikke galt (jf 2. avsnitt i min opprinnelige artikkel). Det som er galt er når rammesetterne (her Kulturdep. gg Norsk Tipping) opprettholder eller skaper skjevheter. Jeg tipper Trond ikke er uenig i like konkurransevilkår.

 • Trond Solvang

  Først vil jeg gratulere 10-H med at de endelig har maktet å styrke NTs oppmerksomhet mot de humanitære organisasjonene og ikke kun mot idrett og kultur. For de aller fleste humanitære og ideelle organisasjoner virker det åpnebart som om inntekter fra lotterier og pengespill fortsatt er noe lurvete og mindre aktverdig og således synes det å være få som anstrenger seg for å etablere og styrke lotterier og pengespill. De fleste hyler og skriker etter formålsandelen og innteketene fra lotteri og pengespill, men foretar seg sørgelig lite for konkret selv å skape disse. Dette krever hardt, langsiktig og målrettet innsats. At 10-H har maktet dette tar jeg av meg hatten for og håper virkelig det inspirerer mange øvrige organisasjoner til å følge oppskriften til 10-H: Foren kreftene, kjemp med hverandre ikke mot hverandre, utvikle gode konsepter, jobb hardt og målrettet inn mot politikere og NT, vær innstilt på at arbeidet kan ta mange, mange år…
  Hva redaktørens prinsipielle betraktninger angår, er det mye både klokt og rett i disse, men noen organisasjoners passivitet og manglende iver kan da ikke hindre andre i å skape noe?

 • Lars Ødegård

  Dette er jo en ganske tendensiøs og uriktig fremstilling, både av historien og fakta. Det får vi vurdere å imøtegå nærmere i et tilsvar. Forøvrig er det interessant å registrere redaktørens iver etter å konstruere fiendebilder blant organisasjonene. Han fant vel ut at det var mer hensiktsmessig enn å adressere våre felles utfordringer i å styrke frivillighetens kår.

 • Ragnhild Østmo

  Viktig og interessant sak. Fint dere setter søkelyset på dette.

 • Hm – absolutt interessante refleksjoner her, og det er vel slik at vi alle er vår egen lykkes smed som det så fint heter. At 10H ville inkludere flere er kanskje ingen overraskelse, men at dette er spiselig for politikere i forhold til NT’s rolle er underlig. Er det noen som orker kampen – undrer jeg videre?

Legg igjen kommentar