Samfunnsansvar - fra sponsing og gaver til CSR

Stiftelsen Soria Moria (www.somo.no) er et ressurs- og kompetansesenter for ideell sektor i Norge. Vi arbeider for bedre rammevilkår og økte inntekter for ideell sektor gjennom bl.a. kunnskapsdeling og nettverksbygging. Brobygging og samhandling mellom børs og katedral er en av de utfordrende oppgavene vi arbeider med. De ideelle organisasjonene i Norge ønsker i stadig større grad å samarbeide med næringslivet, og potensialet er stort for alle parter.Norge i 2021 – bedrifter og organisasjoner i mer samspill?

Vi nordmenn er vokst opp i et velferdssystem som tar vare på oss fra vugge til grav. Det er trygt og godt så lenge forutsetningene er riktige, men hvordan ser bildet ut når forutsetningene endres dramatisk de 10 neste årene?

I 2021 har vi en million eldre, en million offentlig ansatte og en million trygdede/uføre. Trekker vi i tillegg ut alle under 25 år som ikke er i arbeid, er det ikke mange hender igjen til å arbeide/skape verdier. Tross i disse fremtidsutsiktene ser vi at privat initiativ i regi av ideelle organisasjoner bygges ned parallelt med at samfunnets oppgaver og utfordringer vokser. Når velferdsutfordringene blir så store at staten ikke lenger klarer å levere, blir det frivillige organisasjoner som løser disse. John Hopkins University i Baltimore har utgitt en rapport om forholdet mellom det folk trenger og det staten bidrar med: ”The gap-filling theory”. Hvor stort gap som må tettes i Norge gjenstår å se, men her får bedriftene en viktig rolle i samspill med organisasjonene.

Fra sponsing til CSR

Sponsormarkedet i Norge er på ca 3 mrd. årlig, hvorav kun 200 millioner (9 %) går til ideell sektor. Det lave tallet kan skyldes enten holdninger i bransjen i form av at organisasjoner trenger å profesjonaliseres, skattemessige forhold, eller en kombinasjon av disse to. I Norge er det lagt til rette for skattefradrag for sponsing av kultur og idrett, men ikke ideell sektor. En næringslivsundersøkelse utført av Kirkens Bymisjon Q2 2011 viser at de fleste bedrifter ønsker å engasjere seg i Norge, og da helst i lokale formål. Ideelle organisasjoner representerer en motvekt til den elitiske vinnerkulturen som har preget sponsormarkedet. Etter hvert som bedriftene inngår avtaler med organisasjoner vil trolig terminologien dreies fra sponsing til CSR-samarbeid.

”Godhet” til salgs – Cause Related Marketing(CRM)

Den svenske næringslivslederen Anders Källström konkluderte i 2006 med at fremtidens konkurransefortrinn er kundeopplevd godhet. Kjøpsutløste donasjoner – Cause Related Marketing(CRM) stort i USA og nesten fraværende i Norge. Stiftelsen Soria Moria gjennomførte i 2010 en analyse i regi av AC Nielsen som viser at potensialet er stort, men aktørene har ikke klart å finne løsningen for hvordan man kan lykkes. CRM kan derfor bli et vekstområde. 4 millioner nordmenn går i butikken hver dag og det omsettes årlig dagligvarer for 130 milliarder kroner. Det er underlig at amerikanske bedrifter og leverandører ikke har gjort som Ben & Jerrys og brukt sine erfaringer på dette markedet i Norge. Stormberg har sett fremover. De ansetter folk som ikke får jobb andre steder, pant på brukte klær, en andel av kjøpesummen til et godt formål, kontroll av leverandørkjeden og en andel av bedriftens overskudd til et godt formål, uansett resultat. Dette er nytt i Norge, og daglig leder Steinar Olsen har reist landet rundt og holdt foredrag om sin måte å tenke på. Alle mennesker ønsker å bidra med gode gjerninger, forbrukerne ønsker å samarbeide med bedrifter og leverandører som viser samfunnsansvar.

Erfaringsutveksling – hva kan vi lære av hverandre?

Morten Weibye, ansvarlig for samfunnsansvar i GE Healthcare, forteller at amerikanske bedrifter kan lære av norske ved å la enkeltindividet ta ansvar og initiativ. ”Alle” nordmenn er engasjert frivillig gjennom personlig samfunnsansvar i form av dugnad. Amerikanske bedrifter har ofte en kultur der engasjementet blir satt i system gjennom bedriften. Norske bedrifter kan trolig lære mye av sine amerikanske kolleger, der samfunnsansvar har vært forankret i styrerommene gjennom mange tiår. Det optimale ville være å mikse personlig og cooperate samfunnsansvar ansvar og la disse utfylle hverandre.

Tre trender viser kursen fremover

  1. Bedrifter vil ta (og tar) stadig større samfunnsansvar
  2. CRM etableres som salgs- og markedsføringskanal også i Norge
  3. Samarbeid mellom bedrifter og organisasjoner øker

Veien videre

Kanskje vi burde møtes, alle sammen, til en CSR-kongress, en ny arena for å diskutere felles utfordringer og muligheter? Vi blir med!

Av Jan Olav Ryfetten

Denne artikkelen sto på trykk i nyhetsbrevet til Det amerikanske handelskammeret, AmCham september 2011.

Legg igjen kommentar