Årets kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia

I fjor utførte Deloitte i samarbeid med Stiftelsen Soria Moria (SSM) en undersøkelse med målsetning om å tallfeste den totale størrelsen på markedet for faste givere og faddere i Norge. Undersøkelsen resulterte i en rapport som ga oss blant annet ny kunnskap om markedet og inntekter fra fadder- og fastgiveravtaler.

Det ble kartlagt nesten 700 000 faste givere, og du finner rapporten her. Nå gjennomfører vi årets kartlegging, og styrker rapporten ved å inkludere Sverige og Danmark. I tillegg spør vi om testamentariske gaver.

Hvem blir spurt?

SSM representerer det bredeste/største innsamlingsfaglige miljøet i Norge og undersøkelsen omfatter alle organisasjoner som deltar i vårt nettverk. Undersøkelsen omfatter også samtlige medlemmer i Norges Innsamlingsråd og Innsamlingskontrollen. I tillegg tar vi med organisasjoner over en viss størrelse som faller utenfor de tre nevnte grupperinger. Det koster ikke noe å delta på kartleggingen og rapporten er gratis. Den sendes ut til alle deltakende organisasjoner i etterkant og kan også hentes på nett.

Skandinavisk samarbeid

Vi har valgt å styrke undersøkelsen ved å inkludere Sverige og Danmark for å øke omfanget og nytteverdien av rapporten. Vi mener at en kartlegging på tvers av landegrensene er viktig. Det er interessant å måle seg mot hverandre på både nasjonalt og organisasjonsmessig nivå. Ikke minst kan det avdekkes kulturforskjeller hvor vi kan lære av hverandre; hva er årsaken til et en organisasjon har svært mange givere i ett land, men få i nabolandet? Rapporten gir organisasjonene verdifull kunnskap gjennom pålitelige totalmarkedstall i de markedene man opererer.

Testamentariske gaver

I tillegg ønsker vi å kartlegge testamentariske gaver som stadig øker i omfang. De fleste organisasjoner ønsker å legge til rette for testamentariske gaver og vi trenger presise tall også for denne viktige inntektskilden.

Takk til Deloitte!
Vi vil rette en stor takk til Deloitte som utfører denne viktige og ressurskrevende oppgaven som gagner hele sektoren i Skandinavia. Deloitte sikrer kvalitet i gjennomføring av undersøkelsen.
- Åpenhet og transparens er grunnlaget for et vellykket innsamlingsarbeid. Det øker tilliten mellom giver og organisasjon, og kan bidra til å øke givergleden. Vi håper både organisasjoner, givere, myndigheter og media får glede av rapporten, understreker Jan Olav Ryfetten, daglig leder Stiftelsen Soria Moria.

Legg igjen kommentar