Innspillkonferanse og timeout om Innsamlingsregisteret

Ideelt Sett er glad for at Kulturdepartementet har tatt signaler fra bransjen og media på alvor når de nå inviterer til innspillkonferanse om Innsamlingsregisteret. Innspillkonferansen finner sted 14. februar fra klokken 13.00 og utover. Trolig blir dette årets viktigste samling for både Innsamlingsregisteret og Innsamlingskontrollen. Det er klokt av Departementet å gå ut med en åpen invitasjon slik de har valgt for å hente innspill fra flere hold. De ønsker innspill på hva som kan fungere bedre.
Fra frivillighet til tvang?

IK har valgt å ty til metoder der man omdefinerer frivillighet til tvang for å få flest mulig antall registrerte organisasjoner. Hvordan kan NORAD kreve registrering i Innsamlingsregisteret når loven sier at registrering skal være frivillig? Her er det en logisk brist. Vi stusser også når Telenor inntil nylig krevde medlemskap i Innsamlingskontrollen for de organisasjoner som skal samle inn penger via sms. Redaksjonen i Ideelt Sett anmodet Telenor om å endre praksis, og cpa-avtaler blir endret og oppdatert nå i januar.

Innsamlingskontrollen ønsker at NRK krever medlemskap i Innsamlingsregisteret

I et brev datert 3. desember 2010 anmoder Innsamlingskontrollen Kulturministeren om at det innføres krav om registrering for alle som skal tildeles TV-aksjonen. Les brevet fra IK her. Det er meget uheldig at det i brevet ikke fremkommer at registrering er frivillig. Formuleringen kan gi inntrykk av at TV-aksjonen gjør noe feil dersom de ikke krever registrering. Er det slik at Innsamlingskontrollen har tatt seg vel mye til rette som kontrollorgan? Utfordringen er at mange organisasjoner ikke ønsker å registrere seg slik IK er innrettet i dag, noe som fører til at IK dessverre forsøker ”bakveier” som for eksempel å påvirke NRK til å kreve registrering av organisasjoner som søker eller tildeles TV-aksjonen. Vi oppfatter at IK ikke vil lykkes da de useriøse (som alle vil til livs) likevel ikke vil registrere seg. De vil verken få Norad-støtte eller vinne konkurransen om noen TV-aksjon. Det IK kan oppnå er å tvinge dem som selv ikke føler noe behov for å la seg registrere som for eksempel Bibelselskapet, Det Norske Misjonsselskap, Leger Uten Grenser, Frelsesarmeen, med de kostnader det medfører som bl.a. omlegging av regnskapsprinsipp fra vanlig til aktivitetsbasert – noen må i tillegg føre på begge måter, årlig gebyr til IK. Det eneste man oppnår er en rangeringsliste der de seriøse organisasjonene listes opp, hvor noen kommer i den gode og andre i den dårlige enden av listen. De tilsynelatende dårlige vil kunne tape givere gjennom negative presseoppslag, mens de virkelig dårlige ikke en gang blir nevnt.

Lovverket må endres

Slik loven er utformet i dag gir den ikke resultat i samsvar med lovgivers intensjoner. Det beste hadde vært om loven ble avviklet, da den ikke virker etter hensikten. Den skaper ikke givervilje og tillit til organisasjonene, kanskje tvert om. Formålsprosent-rangering er noe giverne ikke har innsikt nok til å kunne forholde seg til. De har liten eller ingen forutsetning for å forstå hva som defineres som formål og ikke. Det finnes mange gode organisasjoner som oppnår lav formålsprosent. Vi bør ta til orde for enten å fjerne loven eller endre den. En endring må nødvendigvis resultere i at det gis insentiver som gjør registrering lønnsomt. Det er et stort misforhold mellom antall innsamlingsorganisasjoner som er godkjent for skattefradrag (nesten 500) og antall organisasjoner i Innsamlingsregisteret (79). Disse tallene setter loven og saken i perspektiv! NORAD-eksempelet viser at man ikke helt skjønte hva man sa ja til. (Stilt krav om registrering som etter loven jo er frivillig) Frivillighet Norge ba NORAD vente med å innføre en slik praksis. Telenor begikk samme feil, men har nå snudd etter innspill fra Ideelt Sett. Det gjenstår å se om NRK lar seg presse.

Åpenhet?

Ideelt Sett har, sammen med andre aktører, reagert på mangelen på åpenhet og transparens rundt diskusjoner om Innsamlingskontrollens rolle og hvordan de gjennomfører sine oppgaver. Vi har påpekt dette ved flere anledninger. Vi har stilt og stiller fortsatt spørsmålet: Hvem er Innsamlingskontrollen til for? Hvilken rolle skal de ha? Hvis giverne ikke får vite hvem som “mister stempelet” hva er så hensikten? Samtidig ser vi at tunge, seriøse organisasjoner ikke ønsker å være med i Innsamlingskontrollen.

Organisasjonene kan ikke være fornøyde med kun å ha en Innsamlingskontroll, det må være et organ som fungerer

Innsamlingskontrollen har i dag ikke den ønskede legitimitet verken blant seriøse organisasjoner som driver innsamling eller blant giverne. Innsamlingskontrollen, slik den nå fungerer, kan ha utspilt sin rolle både som pådriver, som kontrollorgan og som premissleverandør.
Det er viktig at vi sammen påvirker departementet til å ta riktige og kloke beslutninger når loven kanskje revurderes i februar.
 

Artikkel i Vårt Land 29.11.10

Artikkel i Vårt Land 21.12.10

Artikkel i Vårt Land 22.12.10

Brev fra IK til KUD med oppfordring om krav til registering for tildeling av TV-aksjonen

Legg igjen kommentar